Realisatie: Lucas IT B.V.

24 & 25 OKTOBER 2020 | 14 & 15 NOVEMBER 2020

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AST Expo BV

 

ARTIKEL I
TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de AST Expo BV gevestigd te Bornerbroek, hierna te noemen gebruiker. De aanbiedingen en/of overeenkomsten hebben betrekking op door of in samenwerking met de gebruiker georganiseerde expo beurzen, tentoonstellingen en/of manifestaties, die in het navolgende zullen worden aangeduid als evenementen. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij - met wie degene die een overeenkomst met de gebruiker sluit, of heeft gesloten wordt aangeduid - zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van de algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTILKEL II
AANBIEDINGEN/PRIJZEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de door hem te verrichten presentaties zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatst gemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Als dan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
  Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de ter beschikking gestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzing wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen de voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
  B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zij mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL III
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 1. Data en plaats der evenementen:
  1. De gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden de vastgestelde data, tijden en plaats van het evenement te wijzigen en/of het evenement geen doorgang te doen vinden.
  2. In geen van deze gevallen kan de wederpartij, onverschillig in welk stadium van deelneming, recht doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden.
  3. Wijzigingen in data tijd of plaats geeft de wederpartij niet het recht die inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren.
  4. In de gebruiker beslist dat het evenement niet zal plaatsvinden, vervallen alle inschrijvingen en reeds gedane toewijzingen. Restitutie van de reeds betaalde standhuur zal binnen dertig dagen na deze beslissing plaatsvinden. De gebruiker is in een dergelijk geval tot geen enkele vorm van vergoeding van rente, kosten, en dergelijke gehouden.

 2. Aanvaarding van de wederpartij als deelnemer:
  1. Het inschrijven voor deelneming aan een evenement kan uitsluitend geschieden door invulling en ondertekening door de wederpartij van een door de gebruiker daartoe ter beschikking gestelde overeenkomst in tweevoud.
  2. De gebruiker behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelneming af te wijzen, indien de belangen van (een) andere deelnemer(s) en/of van de gebruiker en/of van het evenement als zodanig zulks vergen, zulks ter beoordeling van de gebruiker.
  3. Standruimte wordt uitsluitend verhuurd voor de gehele duur van een evenement. Onder standruimte wordt verstaan het aantal (kale) vierkante meters, dat aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld.

 3. Wijze van deelnemen:
  1. Aan het evenement kunnen deelnemen zowel natuurlijke als rechtspersonen die door de gebruiker tot deelneming in staat worden gesteld.
  2. Alleen die artikelen mogen worden gevoerd die in de deelnemingsovereenkomst zijn vermeld. De gebruiker is gemachtigd artikelen die aan dit vereiste niet voldoen, te laten verwijderen op kosten van de betrokkene wederpartij. Tenzij door de gebruiker schriftelijk anders is bepaald mogen geen dump- en/of rebuilt goederen worden tentoongesteld/aangeboden.
  3. De gebruiker verdeelt de beschikbare plaatsruimte over de deelnemers/wederpartijen. De gebruiker behoudt zich het recht voor de indeling te allen tijde te wijzigen wegens organisatorische redenen.
  4. Anders dan na overleg met en schriftelijke toestemming van de gebruiker is het niet toegestaan dranken en etenswaren van welke aard dan ook (door derden) binnen het evenementencomplex te (laten) brengen voor consumptie ter plaatse en/of verkoop, reclame en/of klantenwerving, al dan niet in de vorm van proefmonsters.
  5. Het is de wederpartij niet toegestaan activiteiten te ontplooien die naar het oordeel van de gebruiker schade kunnen berokken aan het evenement waaraan de wederpartij deelneemt.
  6. Zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker is het de wederpartij verboden tijdens evenementen loterijen en/of prijsvragen te organiseren.
  7. De wederpartij kan geen exclusieve rechten doen gelden met betrekking tot de door hem ten toon te stellen goederen, tenzij exclusiviteit schriftelijk door de gebruiker is bevestigd.

 4. Grenzen van het gehuurde:
  1. Diepte en breedte van het gehuurde grondoppervlak worden door de gebruiker aangegeven. De standbouw inclusief de wanden, dient binnen deze afmetingen te blijven.
  2. Standbouw en inrichting mogen een hoogte van 2.75 m niet te boven gaan. Afwijking hiervan kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de gebruiker. Zo nodig kan de gebruiker een aanpassing van de stand van de wederpartij gelasten. Niet nakoming van een dergelijke opdracht door de wederpartij leidt tot de gevolgen omschreven in art. IV.
  3. Voor het aanbrengen van plafonds of andere afdekking is voorafgaande goedkeuring van de gebruiker vereist. Er dient voor te worden gezorgd dat alle plafonds nauwkeurig aansluiten op de plafonds van de aangrenzende stand.

 5. Inrichting van de stands:
  1. Aan de wederpartij zal gedurende een voor de aanvraag van het evenement door de gebruiker te bepalen tijd de gelegenheid worden gegeven tot het inrichten van de doorhem gehuurde ruimte.
  2. De gebruiker bepaalt wanneer aanvoertransporten en inrichtingswerkzaamheden uiterlijk geëindigd dienen te zijn.
  3. Gedurende het evenement mag geen emballage of transportmateriaal op voor het publiek toegankelijke plaatsen aanwezig zijn.
  4. Het besturen of laten besturen van een heftruck/hoogwerker/intern transport is geheel op eigen risico.
  5. Gebruikte materialen dienen te voldoen aan de brandvoorschriften. Indien brandbare materialen worden toepast zoals aasdoek, jute etc. dienen deze brandwerend geïmpregneerd te zijn. Alle wanden plafonds dienen naar genoegen van de gebruiker te zijn afgewerkt.
  6. Indien aarde, zand of andere vochtaantrekkende/-houdende artikelen worden verwerkt in standaardkleding, dient de vloer afdoende tegen indringen van vocht te worden beschermd.
  7. Het is niet toegestaan, zowel buiten als binnen, aan of op de gebouwen van de gebruiker, ongeacht op welke wijze, materiaal van welke aard dan ook aan te brengen of te laten aanbrengen.

 6. Technische voorzieningen aan stands:
  1. Binnen de gehuurde ruimte kunnen werkzaamheden voor de aanleg van aan- en afvoerleidingen van elektriciteit, water en telefoon worden verricht.
  2. De werkzaamheden dienen voor rekening van de wederpartij te worden uitgevoerd door erkende installateurs, conform de voorschriften van de nutsbedrijven.
  3. De gebruiker aanvaardt tegenover de wederpartij ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit, gas en water geen aansprakelijkheid.
  4. De wederpartij is verplicht de voorschriften van de leveringsbedrijven ter zake van het gebruik van elektriciteit, gas en water in acht te nemen. Overtreding heeft afsluiting tengevolge, zonder dat de wederpartij recht kan doen gelden op schadevergoeding.
  5. Aansluitkasten, putten en rails te behoeve van elektriciteitsvoorzieningen, alsmede aansluitingsputten en kranen ten behoeve van de wateraansluitingen, dienen te allen tijde bereikbaar te zijn. Hetzelfde geldt ook voor brandkranen, brandhaspels en deuren. Deze dienen bovendien vanaf het looppad duidelijk zichtbaar te zijn. De wederpartij is te allen tijde verplicht voorschriften of aanwijzigen van de plaatselijke brandweer onverwijld op te volgen of uit te voeren.

 7. Gebruik van de stand:
  1. De wederpartij is verplicht de tijden, dat het evenement voor het publiek toegankelijk is de gehele door hem gehuurde ruimte met artikelen en bedienend personeel bezet te houden op adequate wijze, passend bij het karakter van het evenement, in te richten, een en ander te beoordeling van de gebruiker. Indien de wederpartij aan deze voorwaarden niet voldoet, is de gebruiker gerechtigd de inrichtingsmaterialen van de wederpartij te verwijderen. De wederpartij is in dat geval aansprakelijk voor de kosten die de gebruiker moet maken voor de herinrichting van de standruimte.
  2. De directeur, het personeel of de gemachtigden van de gebruiker hebben te allen tijde toegang tot de door de wederpartij gehuurde ruimte.
  3. Tentoonstellingsgoederen dienen op zodanige wijze te worden tentoongesteld, dat het vrije uitzicht door tentoonstellingsruimte en op de omliggende stands niet wordt belemmerd. Zulks staat ter beoordeling van de gebruiker. Gedurende de openingstijden mogen tentoonstellingsgoederen niet worden bedekt. De gebruiker heeft het recht aanwezige bedekking te verwijderen, zonder tot enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij gehouden te zijn.
  4. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de door hem gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of deze gedeeltelijk of geheel aan derden ten gebruike af te staan of deze ruimte met die van de andere deelnemers te ruilen.
  5. Het is de wederpartij niet toegestaan machines, apparaten en/of producten te exposeren waartoe de fabrikant of erkende importeur geen toestemming heeft verleend.

 8. Ontruiming van de stand:
  1. De wederpartij is verplicht na sluiting van het evenement gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn de door hem gehuurde ruimte te ontruimen en voor afvoer van goederen en materialen zorg te dragen.
  2. De wederpartij is verplicht de door hem gehuurde standruimte(n) na gebruik achter te laten in dezelfde staat als die door de gebruiker aan hem ter beschikking is gesteld.
  3. Indien de wederpartij zich aan deze verplichtingen niet houdt, is de gebruiker gerechtigd de door de wederpartij gehuurde ruimte op diens kosten in de oorspronkelijke staat te doen terugbrengen op een door hem te bepalen wijze.

 9. Ontruimde stands:
  1. Indien de gehuurde ruimte iet of iet tijdig is ontruimd, is de gebruiker uitsluitend door het verstrijken van de termijn en zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, gerechtigd om op kosten van de wederpartij te doen verwijderen en op te slaan alsmede de ruimte weer terug te brengen in de staat waarin die aan de wederpartij ter beschikking werd gesteld.
  2. In dergelijke gevallen kan de deelnemer geen enkel recht doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm en uit welke oorzaak dan ook.

 10. Catalogus:
  1. Indien een officiële catalogus wordt uitgegeven heeft de wederpartij recht op vermelding van zijn deelneming daarin. De catalogus wordt samengesteld naar de gegevens die door de wederpartij op het inschrijfformulier vermeld.
  2. De gebruiker bepaalt de wijze waarop de vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich tevens het recht voor zonodig de gegevens van de wederpartij in te korten.
  3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen die in de catalogus mochten voorkomen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid, jegens derden wegens de opname van onjuiste gegevens van de wederpartij.

 11. Deelnemerskaarten en relatiekaarten:
  1. De wederpartij ontvangt voor zichzelf en zijn vaste personeelsleden, kosteloze deelnemerskaarten die niet overdraagbaar zijn en die op naam zijn gesteld. Deze kaarten zijn strikt persoonlijk en dienen als legitimatiebewijs en als bewijs van toegang tot het evenement, zowel in de periode dat het evenement voor het publiek is opengesteld, als gedurende de tijden die beschikbaar zijn gesteld voor het opbouwen en afbreken van de stands.
  2. Het aantal kostenloze deelnemerskaarten is afhankelijk van de grootte van de gehuurde standruimte met een minimum van 2 en een maximum van 10 stuks. Deze kaarten worden slechts eenmaal uitgereikt en komen bij verlies, ontvreemding e.d., niet voor vervanging in aanmerking. Extra deelnemerskaarten kunnen bij de gebruiker worden aangevraagd tegen een door hem te bepalen prijs.
  3. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd zonder nadere opgave van redenen personeel van de wederpartij die toegang tot terrein en gebouwen te ontzeggen.

ARTIKEL IV
TOEPASSING / GEBRUIK VAN WATER

 1. De tijdelijke drinkwatervoorziening is een integraal onderdeel van het beheersplan volgens de wet "tijdelijke regeling legionella preventie", een ieder dient zich (op straffe van uitsluiting van beurs deelname) te houden aan het gestelde in dit reglement.
 2. Een ieder die water gebruikt en/of toepast op welke manier dan ook, mag dit alleen betrekken via een aansluiting aangevraagd bij de huisinstallateur van AST Expo BV.
 3. Het betrekken van water uit andere tappunten van de vaste installatie in de gebouwen (zoals bijvoorbeeld de brandslanghaspels en in de toiletten) is uit het oogpunt van volksgezondheid ten strengste verboden.
 4. Een aansluiting wordt niet eerder gerealiseerd alvorens een volledig ingevuld inschrijfformulier, per e-mail, fax, of post verstuurd is naar AST Expo BV.
 5. Aansluitingen t.b.v. keukenblokjes, koffieapparatuur e.d. vormen geen gevaar in het kader van legionella verspreiding en behoeven geen verdere maatregelen.
 6. Stilstaande waterconstructies (vijvers e.d.) waarin geen aërosol vormende apparatuur is in opgenomen vormen geen gevaar in het kader van legionella verspreiding.
 7. Toepassing van apparatuur welke water kan vernevelen (aërosol vorming) (en in potentie dus legionella kan verspreiden) zoals fonteinen, sproeiers, douches, bubbelbaden, luchtbevochters, vernevelaars etc. zijn te allen tijde verboden.
 8. Toestellen of vervolginstallaties van gebruikers aangesloten op het water-net dienen aan de volgende eisen te voldoen;
  · Toegepaste materialen moeten voorzien zijn van een KIWA-keurmerk of van een KIWA-attestmerk.
  · De toestellen mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwater-net en moeten voldoen aan het gestelde in de AVWI en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen. De aansluiting van de toestellen moet afdoende beveiligd zijn.
 9. De exposant is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor eventuele schade en/of vervolgschade voortvloeiend uit de toepassing van de gebruikte constructie met water.
 10. De exposant dient te allen tijde volledig mede te werken aan controles van AST Expo BV, installateur en/of controlerende instanties. De kosten van noodzakelijk geacht onderzoek en/of bemonstering zijn voor rekening van de exposant.
 11. De beursorganisatie AST Expo is bij geval van twijfel of overtreding te allen tijde gerechtigd om (vrijwaard van restitutie in welke vorm dan ook) de exposant te verbieden de gebruikte constructie te exposeren.
 12. Alle gebruikte materialen blijven eigendom van de installateur.
 13. AST Expo BV draagt geen enkele verantwoording noch enige aansprakelijkheid voor welke gevolgschade dan ook (waarin inbegrepen fysieke gevolgen) ontstaan door niet te voorziene veranderingen in de kwaliteit van het geleverde water alsmede door kwaliteitsveranderingen ontstaan door de toepassing van het geleverde water.
 14. AST Expo BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze overeenkomst niet te doen uitvoeren. Op geen enkele wijze kan AST Expo BV aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschaden voortvloeiend uit niet uitvoering dezer overeenkomst.

ARTIKEL V
BETALING

 1. Betaling ter zake van de ter beschikking gestelde standruimte dient te worden voldaan conform de betalingsvoorwaarden die vermeld zijn op de deelnemingsovereenkomst. Inden de deelnemingsovereenkomst tot stand komt binnen een periode van 14 dagen voor de aanvangsdatum van het evenement, dient de gehele standhuur en de overige tot op dat moment verschuldigde kosten te zijn voldaan voordat men met de opbouw van de stand een aanvang kan worden gemaakt.
  Alle overige kosten die uit de deelneming voortvloeien, dienen uiterlijk voor de aanvang van het evenement te zijn voldaan. Alle extra kosten huurpenningen en kosten; ter zake van werkzaamheden die nog tijdens het evenement zijn verricht ten behoeft van de wederpartij, dienen op het evenement contant te worden betaald, danwel per omgaande na ontvangst vaneen daarop betrekking hebbende factuur.
  Indien een factuur in bovenbedoelde zin niet per omgaande volledig is betaald:
  a. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
  b. zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art: 6: 119/120 BW, vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
  c. zullen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijk incasso-, en/of executiemaatregelen voor rekening van de wederpartij zijn. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt.
  Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming de nakoming van de van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn o aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Alsdan behoudt de gebruiker zich het recht voor de standruimte, zonder nadere kennisgeving of verplichting tot vergoeding van schade zijnerzijds, aan derden te verhuren en/of aan de wederpartij een andere standruimte aan te wijzen.
 2. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds te afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelf al ververmeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL VI
FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonde dat rechtelijke en zonder data tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handeling met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator der de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel.

ARTIKEL VII
COMPENSATIE/VERREKENING
Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meer tegen vorderingen tegen de gebruiker heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht compensatie/verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL VIII
ANNULERING/ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art. 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
  Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker een vergoeding van ten minste 15% van de koopsom (aanneemsom) verschuldigd. De gebruiker kan bepalen dat een hoger percentage zal zijn verschuldigd.
  Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. Indien de wederpartij verhinderd is de door hem gehuurde ruimte in gebruik te nemen zal geen restitutie van vooruitbetaalde standhuur en kosten plaatsvinden. De wederpartij blijft voor het overige de volledige standhuur en kosten verschuldigd en is aansprakelijk voor alle schade die de gebruiker tengevolge van genoemde verhindering lijdt, zoals kosten die moeten worden gemaakt voor het in overeenstemming met het karakter van het evenement inrichten van bedoelde standruimte.

ARTIKEL IX
AANSPRAKELIJKHEID

 1. De gebruiker is gehouden tot het ter beschikking stellen van standruimte/-plaats en neemt tevens de door hem noodzakelijke geachte maatregelen voor bewaking van orde en rust, alsmede van de op het evenement aanwezige zaken. Laatstbedoelde objecten zijn en blijven echter voor rekening en risico van de wederpartij en/of eigenaar ervan.
  De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging en/of het op enigerlei wijze verloren gaan van aan de wederpartij toebehorende en/of onder diens toezicht geplaatste zaken - waaronder de deelnemerskaart(en) - en/of, al dan niet, tengevolge daarvan door de wederpartij of derden/bezoekers van het evenement, geleden (bedrijfs)schade en/of welke (gevolg)schade dan ook. Eenzelfde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ten aanzien van handelen en/of nalaten van personeelsleden van de gebruiker en/of door de gebruiker ingeschakelde derden, tijdens de openingsuren van het evenement of daarbuiten, behoudens indien en voorzover bij de gebruiker en/of diens personeelsleden en/ of de hierbedoelde derden, sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid.
  De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden, waaronder bezoekers, terzake van vergoedingen van schade ontstaan door toedoen of nalatigheid van hemzelf, diens personeel en/of diens lasthebbers, danwel door diens inzendingen en/of door hem geëxposeerde zaken e.d.
  Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de standhuur. Voldoening aan de bovenbedoelde betalingsverplichting geldt als enige volledige schadevergoeding.
 2. Aanspraak op vergoeding van schade bestaat slechts indien de standhuur volledig is voldaan.

ARTIKEL X
VERZEKERINGEN

 1. De wederpartij verplicht zich jegens de gebruiker om voor eigen rekening en risico een verzekering af te sluiten die op uitgebreide condities dekking geeft tegen schade, zoals die tengevolge van brand, blikseminslag, ontploffing, storm, regen, sneeuw en smeltwater, water onvoorzien gestroomd uit installaties en de daarop aangesloten en de daarop aangesloten toestellen, uitstoot van rook en roet, inbraak, diefstal en vandalisme. Voorts is de wederpartij verplicht om voor diens rekening en risico een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten.
  Het verzekerde bedrag der uitgebreide schadeverzekering dient tenminste gelijk te zijn aan het totale verzekerde bedrag der uitgebreide bestaande uit de waarde der zaken en, eventuele, diensten van de betreffende wederpartij. De wederpartij dient de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren voor tenminste € 1.134.450,54. De verzekering dient te zijn ingegaan uiterlijk op het moment dat met de aanvoer- en inrichtingswerkzaamheden wordt begonnen en dient te eindigen nadat de volledige ontruiming van de gehuurde ruimte heeft plaatsgevonden en alle goederen van het terrein van de evenementruimte zijn afgevoerd.
 2. De gebruiker is ten alle tijde bevoegd inzage in de verzekeringspolis(sen) van de wederpartij te verlangen.

ARTIKEL XI
WANPRESTATIE/ VERZUIM

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet -nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichting jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet -nakoming zullen onder meer worden verstaan; oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval, storing in energietoevoer of andere voorvallen; natuurverschijnselen een ander onverschillig of de niet -tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL XII
TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens nar Nederlands Recht worden berecht.
  Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.
 2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die *IL238* niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter.

ARTIKEL XIII
SLOTBEPALING

 1. De gebruiker zorgt voor de handhaving van de orde. Hij regelt en beperkt zonodig de openstelling voor het publiek en stelt de toegangsprijzen vast.
  De wederpartij en diens personeel/gemachtigden zijn gehouden zich correct, rustig en niet aanstootgevend te gedragen overeenkomstig de door of namens de gebruiker uitgevaardigde bepalingen en aanwijzingen.
  De gebruiker behoudt zich het recht voor een ieder, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot het terrein en gebouwen waarin het evenement wordt gehouden, te ontzeggen.
 2. In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien, beslist de gebruiker bij monde van zijn directie.

ARTIKEL XIV
DIEREN OP DE STAND
Het exposeren van dieren op de stand is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie. Daartoe dient de standhouder een eveneens schriftelijk verzoek in te dienen bij de NRM-Veecommissie. In elk geval is aanvoer van dieren uit het buitenland niet toegestaan. Dieren uit Nederland, die (met toestemming van de organisatie) worden aangevoerd voor een presentatie op de vakbeurs dienen aan dezelfde veterinaire eisen te voldoen als de dieren die geshowd worden. Wanneer, voor- of tijdens de beurs blijkt dat niet aan de door de organisatie gestelde voorwaarden is voldaan, heeft de organisatie het recht de betreffende dieren van de beurs te (laten) verwijderen. Eventuele schade die voortvloeit uit het onrechtmatig handelen van de standhouder in deze, zal op de standhouder worden verhaald.

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk twentsevlooienmarkt.nl en gathering.twentsevlooienmarkt.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van twentsevlooienmarkt.nl de cookies ontvangen die eerder via twentsevlooienmarkt.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van twentsevlooienmarkt.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan twentsevlooienmarkt.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus twentsevlooienmarkt.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien twentsevlooienmarkt.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet twentsevlooienmarkt.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt twentsevlooienmarkt.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op twentsevlooienmarkt.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. twentsevlooienmarkt.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op twentsevlooienmarkt.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van twentsevlooienmarkt.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst twentsevlooienmarkt.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die twentsevlooienmarkt.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan twentsevlooienmarkt.nl?

twentsevlooienmarkt.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van twentsevlooienmarkt.nl om. Daarnaast plaatst ook twentsevlooienmarkt.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op twentsevlooienmarkt.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van twentsevlooienmarkt.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt twentsevlooienmarkt.nl?

De video-player van twentsevlooienmarkt.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van twentsevlooienmarkt.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op twentsevlooienmarkt.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt twentsevlooienmarkt.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt twentsevlooienmarkt.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. twentsevlooienmarkt.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van twentsevlooienmarkt.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.